Posts tagged ‘ชั้นวางสินค้า’

ชั้นวางสินค้า มีให้เลือกใช้หลากหลายประเภท แต่ละประเภทของชั้นวาง ก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป และด้วยลักษณะที่แตกต่างนั้น จึงเป็นที่มาของ การเลือกใช้ชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้า และปัจจัยต่างๆ การวางผังติดตั้งชั้นวางสินค้าในห้างฯ ร้าน โกดัง-คลังสินค้า ควรคำนึงถึง ชนิด จำนวน ขนาด ลักษณะการใช้งานของสินค้าแต่ละประเภท พาเลท รถยก พื้นที่ และความต้องการของระบบหมุนเวียน

การเลือกใช้ชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับงานมาฝากสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเลือกซื้อและเลือกใช้ชั้นวางสินค้าได้ถูกประเภท

1. ประเภท ขนาด และปริมาณของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เลือกใช้ในกิจกรรมการจัดเก็บ และเป็นตัวกำหนดว่าใช้แพลเลทขนาดใด ชนิดใดมารองรับ โดยแพลเลทที่เลือกใช้ต้องรองรับสินค้าน้ำหนักสูงสุดได้ ทั้งนี้ประเภทสินค้ายังเป็นตัวกำหนดในการเลือกสรรชนิดชั้นวางด้วย เช่น สินค้าที่หมุนเวียนแบบเข้าก่อน-ออกก่อน หรือเข้าก่อน-ออกหลัง สินค้าที่จัดเก็บทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันหรือสินค้าหลากหลายชนิด สินค้าต้องมีการเบิกจ่ายตลอดเวลาหรือไม่ เป็นต้น
2. ชนิดของแพลเลท ชนิดของแพลเลทต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าที่จะวางบนแผ่นได้ และต้องคำนึงถึงการวางแพลเลทบนคานของชั้นวางสินค้า ราคาโรงงาน ว่าวางทางแนวกว้างหรือแนวยาว โดยชนิดและขนาดของแพลเลทเป็นตัวกำหนดความกว้างและความลึกของชั้นวางที่จะติดตั้งและประเภทของรถยกที่จะเลือกใช้ว่า ต้องรับน้ำหนักเท่าไร งาหน้ากว้างหรือแคบ ยกได้สูงเท่าไร
3. ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกชั้นวาง ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออก ขนาดประตู ความสูงของเพดาน ระยะกว้างและยาวของพื้นที่ชั้นวาง ระยะกว้างระหว่างชั้นวางที่ต้องเว้นให้รถยกทำงานได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดที่การออกแบบและติดตั้งชั้นวางทั้งสิ้น
4. ประเภทรถยกที่เลือกใช้ รถยกต้องมีความสามารถในการยกน้ำหนัก เพียงพอกับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าบนแพลเลท ขณะเดียวกันต้องสามารถยกสูงได้ถึงคานบนสุดของชั้นวางที่จะติดตั้ง ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลือกชั้นวางคือขนาดของตัวรถเพื่อจัดให้มีระยะกว้างระหว่างชั้นวางให้เพียงพอกับรถยกสามารถทำงานได้
5. การหมุนเวียนของสินค้า ประเภทของสินค้าที่ต้องมีการหมุนเวียนแบบ FIFO หรือ LIFO มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเลือกชั้นวาง เช่น สินค้าที่มีการหมุนเวียนแบบ FIFO สามารถเลือกใช้ชั้นวางแบบ Selective Rack หรือ Flow Rack แต่ถ้าเป็นสินค้าที่หมุนเวียนแบบ LIFO อาจเลือกแบบ Drive-in Rack หรือ Push Back Rack เป็นต้น

สำหรับสินค้าที่มีปริมาณจัดเก็บมากและหมุนเวียนเร็ว หรือมีความถี่ในการจัดเก็บและเบิกจ่ายมาก รถยกที่ใช้งานร่วมกันต้องมีขีดความสามารถในการทำงานได้ต่อเนื่อง หรือเลือกใช้ชั้นวางที่มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ เช่น Shuttle Rack หรือ AS/RS ที่ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักคิดพื้นฐานสำหรับการเลือกชนิดชั้นวางสินค้า คือเน้นความหนาแน่น ทำให้จัดเก็บได้มาก และความคล่องตัวในการเข้าถึง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกชนิดของชั้นวางสินค้า ราคาถูกได้อย่างเหมาะสม